ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

I. A NYILATKOZAT CÉLJA

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) a suprame.hu honlapra (a továbbiakban: honlap) és Szotyori István , spirituális tanító, facebook és instagram és tiktok és youtube látogatók (a továbbiakban: Érintett) által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatok, valamint a rendszer alapvető működéséből kifolyólag tudomására jutott adatok kezelésének szabályait és irányelveit tartalmazza.

Jelen Nyilatkozat összhangban áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Info tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (Ptk.), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel, valamint Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének (GDPR) előírásaival.

A Nyilatkozatban használt fogalmak meghatározása az Info tv. 3. §-ában található:

2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

II.AZ ADATKEZELŐ

Az Adatkezelő neve: Szotyori István, Adószám: 8373664343
továbbiakban

III. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 Az Adatkezelés a honlapon található kapcsolat-felvételi űrlap esetén igénybevétele esetén az alábbi adatokra terjed ki:

név
telefonszám
e-mail cím
az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen az Érintett által megadott további személyes adatok.

IV. A TOVÁBBI KEZELT ADATOK KÖRE

4.1 Az Adatkezelő az Érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének elősegítése. A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

5.1 A III. fejezetben foglalt adatok megadása esetén az Érintett kifejezett, előzetes, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja az oldal használata során az általa közölt személyes adatok kezeléséhez. Az Adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

5.2 Az Adatkezelés célja a honlapon elérhető, a III. fejezetben részletezett szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

5.3 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.4 Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintetett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

VI. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

6.1 Az Adatkezelő harmadik személy részére adattovábbítást nem végez, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

VII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1 Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett a szolgáltatásról – az adott érintetti névvel – le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlési kérelmet az info@suprame.hu e-mail címen lehet az Adatkezelőnek benyújtani.

7.2 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

VIII. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

8.1 Személyes adatai kezeléséről az Érintett az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@suprame.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait.

8.2. Az Érintett a VII. fejezettel is összhangban kérheti adatai törlését, vagy módosítását a 8.1. pontban foglalt módon.

8.3 Az Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási, módosítási, vagy törlési kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni és a szükséges intézkedéseket megtenni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

8.4. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., GDPR, és a Polgári Perrendtartásról szóló törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) előtti eljárásban és a bíróság előtt gyakorolhatja.

8.4.1. Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

8.4.2. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert az Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

8.5. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal értesíti.

logo

Az aktuális tanfolyamaink megtekintéséhez kattints a linkre

logo

Suprame Szellemi Központ

HU-2890 Tata, Alkotmány út 6.
info@suprame.hu, +36 20 214 4491